FUTSAL  ZLÍNSKO

futsal-zlinsko.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
  • FAČR

  • Asociace futsalu FIFA - spolek Zlín

  • futsal-zlinsko

  • 1

Návrh Stanov Svazu futsalu ČR pro Valnou hromadu SF ČR 2019

farPřed Komisí futsalu (dále „KF“) stály a stále stojí v rámci realizace avizovaného projektu „Futsalové revoluce“ dva hlavní, nelehké úkoly. Ve vztahu k prvnímu z nich, tedy realizaci informačního systému, je KF v maximální míře závislá na Fotbalové asociaci České republiky (dále „FAČR“). Původní předpoklad rozšíření stávajícího IS FAČR i pro futsal bohužel nemůže být realizován, neboť FAČR sama rozhodla o vývoji úplně nového IS. V jeho rámci je s futsalem počítáno, je ovšem otázkou, v jakém časovém horizontu se FAČR podaří nový IS spustit. KF tak nezbývalo než svou pozornost soustředit na druhý z úkolů, který je však svou povahou snad i významnější, tj. napravit dlouhodobě neuspokojivý stav samotných právních základů SFČR a narovnat, resp. vyjasnit vzájemný vztah s FAČR.V rámci právě řečeného byl v průběhu kalendářního roku 2018 připravován návrh nových stanov SFČR. Ten byl v různých fázích příprav opakovaně předkládán členské základně SFČR k připomínkám. Této možnosti členové SFČR využili spíše ve skromnějším rozsahu, nicméně celá řada připomínek byla podnětných a byly zapracovány. Stejně tak lze jistě jako pozitivní jev vnímat skutečnost, že příprava návrhu stanov vyvolala a podnítila celou řadu diskuzí nad budoucím nastavením chodu SFČR, nad podobou organizace soutěží apod. Celá řada těchto témat vyvstala spíše ke konci připomínkovacího období, a proto jejich definitivní řešení návrh stanov neobsahuje a KF počítá s tím, že tato témata (blíže k nim níže) budou v průběhu příštích dvou let řádně uvnitř našeho spolku vydiskutována a posléze se promítnou v novelizaci těchto předkládaných stanov na další valné hromadě.Tak jako tak platí, že i sama FAČR počítá s úpravou svých vlastních stanov tak, aby byl vzájemný vztah s naším spolkem postaven na jisto. Tato úprava bude předložena na červnové řádné valné hromadě FAČR. Záměrem je, aby SFČR byl v postavení specifického a v maximální míře autonomního člena FAČR (momentálně je ve stanovách SFČR zmíněn pouze jako blíže neurčená organizační jednotka), jehož úkolem je právě organizace futsalu, jeho rozvoj atp. Má tak dojít k významnému pozitivnímu posunu postavení SFČR v rámci FAČR i sportovního prostředí obecně. V návaznosti na to má dojít rovněž k uzavření smlouvy mezi FAČR a SFČR, která bude řešit detaily vzájemné spolupráce.

Stanovy SF ČR k VH 2019  

Důvodová zpráva k novelizaci návrhu Stanov SF ČR 2019